Перелік вихователів, які входять до складу методоб’єднання вихователів з інклюзивного навчання

v Байдала Людмила Іванівна

v Єрошенко Світлана Володимирівна (практичний психолог)

v Кікоть Лариса Анатоліївна (керівник методоб'єднання)

v Логвін Тетяна Володимирівна

v Ложкова Валентина Василівна

v Паращина Юлія Вікторівна

/Files/images/DSCN2848.JPG

Методичний супровід інклюзивного навчання

«Учитель повинен усе життя працювати над вдосконаленням»,– писав В.Сухомлинський.

Уся робота методичного об’єднання вчителів інклюзивних класів підпорядкована головній меті – допомогти вчителям найбільш ефективно використати свої знання у роботі з дітьми з особливими потребами.

Методичне об’єднання працює над такою проблемноютемою: «Науково-методичне забезпечення формування компетентної особистості шляхом особистісно-орієнтованого підходу до організації навчально-виховного процесу в інклюзивних класах».

Мета і завдання МО вихователів з інклюзивного навчання

  • Формувати життєві орієнтації у дітей з психофізичними вадами, щоб підготувати їх до самостійного життя.
  • Вивчати індивідуальні особливості учнів з метою їх урахування при плануванні роботи вчителів.
  • Розвивати пізнавальні і творчі здібності учнів.
  • Удосконалювати мовленнєву діяльність учнів на комунікативній основі.
  • Працювати над удосконаленням культури мовлення.
  • Залучати учнів до участі в інформаційно-пошукових, пошуково-дослідницьких та творчих проектах.
  • Сприяти творчому розвитку учнів, становлення їх особистості.
  • Вивчати й аналізувати навчальні програми, підручники, посібники, інструкції та рекомендації МОНУ, методичного кабінету.
  • Обговорювати актуальні питання навчання і виховання.
  • Аналізувати якість знань, умінь та навичок, виявлення та пошук шляхів подолання труднощів під час вивчення окремих тем (розділів) навчальних програм.

Забезпечення психолого - педагогічного супроводу інклюзивного навчання в загальноосвітньому навчальному закладі.

Інклюзивна освіта – перспектива нова.

Хоч різні можливості – рівні права!

Кожна дитина – це цілий світ,

Освіта, повага і рівність для всіх!

На сучасному етапі розвитку системи освіти в Україні найбільш актуальною проблемою стає роль психолого - педагогічного супроводу дітей в умовах інклюзивної освіти. На перший план висуваються завдання створення умов для становлення особистості кожної дитини відповідно до особливостей його психічного і фізичного розвитку, можливостями і здібностями. Говорячи про інклюзивну освіту, слід зазначити, що це не тільки створення технічних умов для безперешкодного доступу дітей-інвалідів до загальноосвітніх закладів, а й специфіка навчально-виховного процесу, який повинен будуватися з урахуванням психофізичних можливостей дитини з обмеженими можливостями здоров'я.Слід пам'ятати, що інклюзивна освіта дає можливість учням і вихованцям із проблемами в розвитку взаємодіяти зі звичайними дітьми, спостерігати за ними, наслідувати їх, отримувати такий же соціальний досвід, як і їхні здорові однолітки.Спільне навчання стає корисним і для дітей без проблем, оскільки у них формується сенситивністьі толерантність до потреб інших, позитивне сприйняття не схожих на них людей, у них зростає соціальна відповідальність, що сприяє їх особистісному розвитку. Всі діти в системі інклюзивної освіти отримують підтримку і набувають досвід подолання труднощів і перешкод, вчаться досягати успіхів. Це є підтвердженням того, що інклюзивна освіта сприяє особистісному розвитку дітей.

Основні принципи, напрями та завдання психологічного супроводу інклюзивної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах

Головна мета психологічної роботи з «особливою дитиною» - його соціалізація, підготовка до самостійного життя, підтримка комфортного освітнього соціального середовища, яке сприяє повному розкриттю та розвитку пізнавальних, особистісних і творчих ресурсів дитини. У той же час потрібно стежити, щоб допомога і підтримка під час навчання не перевищувала необхідну, інакше дитина стане занадто залежноювід неї. Основнізавдання психологічного супроводудітей з особливими освітніми проблемами, що навчається в школі є підтримка дитини, а саме:

· Здійснення спеціальних заходів, що сприяють її адаптації до школи та формуванню усвідомленої або неусвідомленої мотивації до навчання і розвитку.

· Виявлення та створення умов для визнання сильних якостей, властивостей, здібностей, талантів особистості дитини з особливими освітніми потребами, що призведуть до успіху в навчанні.

· Постійний психодіагностичний моніторинг емоційного стану дитини, стану розвитку пізнавальних процесів, з записом в індивідуальну картку дитини.

· Створення позитивного клімату в шкільному середовищі, формування толерантного середовища та загальнолюдських якостей особистості.

· Співпраця з фахівцями для надання спеціальних послуг відповідно до потреб дитини, забезпечення можливості тимчасового перебування в навчально – реабілітаційному центрі з метою отримання якісних психолого – медико – педагогічних реабілітаційних послуг.

· Використання арт – терапевтичних та інших сучасних технологій в індивідуальній та груповій корекційній та соціально – перетворювальній роботі, створення арт – майстерень, пісочниць у кабінеті.

· Використання релаксаційних технологій, дихальних практик з метою особистісної гармонізації та зняття емоційного напруження.

· Надання психолого – педагогічної допомоги батькам із метою забезпечення їхньої активної участі в комплексній навчально – виховній, корекційно – розвивальній роботі.

Психологічна діагностика дітей. Ефективність психологічного супроводу навчання дітей з психофізичними вадами в умовах інклюзивного навчання забезпечується, передусім, комплексною диференціальною діагностикою, яка має бути спрямована на вивчення:

- адаптивних можливостей, соціального статусу дитини, взаємин у родині та шкільному колективі;

- співвідношення рівня розумового розвитку дитини і вікової норми;

- особливостей пізнавальної діяльності;

- емоційно-вольової та мотиваційно - потребової сфер;

- індивідуально-типологічних особливостей;

- рівня розвитку комунікативних здібностей;

- сильних і слабких сторін розвитку особистості.

Психолог приймає рішення, які методики включити при діагностуванні, керуючись положенням «Про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2001 р. №330.За результатами проведеної психологічної діагностики психолог надає узагальнену інформацію та рекомендації, які враховуються при розробці індивідуальної програми розвитку.

Психологічна підтримка батьків. Основним елементом інклюзивного навчання є залучення батьків до навчально-виховного процесу, участі у розробці навчальних планів своїх дітей. Саме тому завдання психологічного супроводу полягає у:

- налагодженні партнерських стосунків з батьками та створенні психологічного комфорту для кожного члена сім’ї;

- подоланні стереотипів у роботі з сім'ями, які мають дітей з обмеженими можливостями через врахування культурних традицій, інтересів сім'ї;

- підвищенні психолого-педагогічної культури батьків;

- поясненні батькам специфіки психічного розвитку дитини і тих обмежень, які накладаються на процес навчання й виховання;

-розкритті конкретного змісту індивідуального підходу, якого потребує дитина та прийомів його реалізації;

-психологічномуконсультуваннібатьків, спрямованомуна встановленні оптимальних взаєминуродині;

Робота з учнівським колективом, в якому перебуває дитина з психофізичними вадами,повинна бути направлена на формування толерантного ставлення та позитивних установок щодо взаємодії з учнями, які мають психофізичні вади.

Надання психологічної підтримки педагогам.Успішність навчально-виховного процесу значною мірою залежить від педагога, його майстерності, професійних навичок, особистісних рис, від ставлення до учнів, зокрема тих, які мають ті чи інші порушення психофізичного розвитку.

Психологічний супровід навчання дитини з психофізичними вадами в умовах інклюзивного навчання передбачає не лише сприяння психічному розвитку, а й роботу з педагогічним колективом, спрямовану на:

-формування в учасників педагогічного процесу позитивних установок щодо взаємодії з такою дитиною;

-пояснення педагогам специфіки психічного розвитку дитини і тих обмежень, які накладаються на процес навчання й виховання;

-розкриття конкретного змісту індивідуального підходу, якого потребує дитина та прийомів його реалізації;

-надання психологічної допомоги вчителям та асистентам учителя щодо створення на основі результатів діагностичних мінімумів індивідуальних програм розвитку;

-надання вчителямінформаціїпро досягнення дитини у психо - корекційному процесі та рекомендаційщодо використання новоутворень у навчальній діяльності;

Психологічне консультування практичний психолог здійснює для педагогів школи, для батьків дітей з особливими потребами та для самої дитини. Консультативна робота з дітьми з особливими потребами повинна спрямовуватися на те, щоб за допомогою спеціально організованого процесу спілкування актуалізувати в дитині додаткові психологічні сили і здібності, що можуть забезпечити вихід зі складної життєвої ситуації. За такого типу допомоги увага зосереджується не стільки на вадах розвитку, скільки на ресурсах особистості дитини, її можливостях.
Психологічна корекційно – розвивальна робота дитиниз особливими потребами включає:

· Розвиток пізнавальних процесів та навчальних навичок

· Розвиток емоційно – вольової сфери як умови зміцнення психологічного здоров’я

· Розвиток позитивно – емоційних міжособистісних стосунків у класі

· Гармонізація дитячо – батьківських стосунків

· Розвиток толерантності, емпатії, вміння дружити з дітьми з особливими потребами.

Важливим етапом у роботі психолога з дітьми з особливими потребами є використання традиційних прихокорекційних прийомів і методів: ігротерапія, арт – терапія, музична, танцювальна терапія. Для зняття внутрішніх зажимів та стану скутості застосовуються технології тілесно зорієнтованої терапії.

Кiлькiсть переглядiв: 361

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.